1. Η FASTVAPE M.I.K.E., με έδρα στην Λάρισα στην Ηρώων Πολυτεχνείου 117 (εφεξής ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζει ο ίδιος κατά βούληση.

 

2. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον όρο 3 κατωτέρω, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ατομική. Επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε ενηλίκους.

 

3. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) ο Διοργανωτής, (β) οι υπάλληλοι του Διοργανωτή ή των συγγενών εταιρειών του Διοργανωτή, (γ) τα πρόσωπα συγγένειας μέχρι και β’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) και (β) πρόσωπα και οι σύζυγοι αυτών, (δ) ανήλικοι (δεν έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους).

 

4. Προσοχή, είναι προσωπική ευθύνη του ατόμου που συμμετάσχει στους διαγωνισμούς, να παρακολουθεί συχνά τις εξελίξεις και να επισκέπτεται τη σελίδα μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να διαπιστώσει ο ίδιος αν έχει κερδίσει σε κάποιο διαγωνισμό. Η FASTVAPE δεν υποχρεούται και κατά κανόνα δεν θα ενημερώσει η ίδια τους νικητές, καθώς θεωρούμε πως όποιος ενδιαφέρεται για το αν κέρδισε θα επισκεφθεί ο ίδιος τη σελίδα για να δει τα αποτελέσματα. Σε περίπτωση που νικητής του διαγωνισμού δεν επικοινωνήσει μαζί μας (για οποιονδήποτε λόγο) εντός διάρκειας 15 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, τότε η FASTVAPE διατηρεί το δικαίωμα να κληρώσει ξανά τα δώρα σε επόμενο μελλοντικό διαγωνισμό. Ζητάμε προκαταβολικά συγνώμη αν κάτι τέτοιο εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι ''σκληρό'', όμως σας υπενθυμίζουμε πως τα δώρα μας απευθύνονται σε ατμιστές που έχουν ενδιαφέρον για το άτμισμα (και κατά συνέπεια θα ελέγξουν το αν κέρδισαν ή όχι) και όχι σε άτομα τα οποία συμμετέχουν σε εκατοντάδες διαγωνισμούς καθημερινά, χωρίς πολλές φορές να έχουν την παραμικρή ιδέα για το αντικείμενο για το οποίο κληρώνεται. 

 

5.Τα δώρα που κληρώνει η FASTVAPE στους διαγωνισμούς της, είτε πρόκειται για συσκευές είτε για υγρά αναπλήρωσης, είναι αποσυσκευασμένα καθώς έχουν ανοιχτεί για τις ανάγκες υλοποίησης των βίντεο που κοινοποιούμε online.  

 

6. Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από τον Διοργανωτή του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια του, να μεταβάλλει οποιονδήποτε όρο, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή/ματαίωση αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση του μέσο.

 

7. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα βήματα τα οποία αναγράφονται στην δημοσίευση. Προσοχή όμως σε περίπτωση που δεν το κάνουν, χάνουν το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου. Ο νικητής θα ενημερώνεται πάντα για την διάθεση ή μη του δώρου, ώστε να γνωρίζει την ακριβή και αξιοκρατική διαδικασία του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που o νικητής δεν έχει ακολουθήσει σωστά όλα τα βήματα του διαγωνισμού ενημερώνεται για την όλη διαδικασία και ο Διοργανωτής τηρεί το δικαίωμα να κληρώσει εκ νέου το δώρο σε μελλοντικό διαγωνισμό.

Προσοχή! Οι διαγωνισμοί απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε κατοίκους Ελλάδας. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν κατοικεί στην Ελλάδα, μπορούμε να αποστείλουμε το δώρο του οπουδήποτε εντός της Ελλάδας (σε συγγενικό του πρόσωπο, κάποιο φίλο κλπ.) καλύπτοντας από μεριάς μας όλα τα σχετικά μεταφορικά έξοδα. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν μπορεί να μας υποδείξει άτομο εντός της Ελλάδας στο οποίο θα ήθελε να του αποστείλουμε το δώρο, τότε ο μόνος τρόπος για να του αποστείλουμε το δώρο που έχει κερδίσει, είναι εάν ο ίδιος (ο νικητής) κάνει μία παραγγελία κάποιου προϊόντος στην ιστοσελίδα μας, και αφού πληρώσει την παραγγελία, αλλά και τα συσχετιζόμενα μεταφορικά έξοδα, εμείς στο ίδιο δέμα, μαζί με την παραγγελία του θα συμπεριλάβουμε και το δώρο του. Σε αυτή τη περίπτωση, ο νικητής οφείλει να μας ενημερώσει ΑΜΕΣΑ αλλά και να αφήσει γραπτά σχόλια αναφέροντας πως η παραγγελία δεν θα πρέπει να φύγει χωρίς πρώτα να συμπεριληφθεί μέσα και το δώρο του διαγωνισμού!

 

8. Οι νικητές θα ανακηρυχτούν με σχετική ανακοίνωση των ονομάτων τους στην επίσημη σελίδα Facebook του Διοργανωτή. Η ανάρτηση των ονομάτων των νικητών στην σελίδα Facebook αποτελεί πλήρη απόδειξη ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων και των νικητών.

 

9. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο 6946601860.

 

10. Με την συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων συναινεί στο ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή, ως υπεύθυνου για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από τον ίδιο είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου αυτός διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, ήτοι τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τον Διοργανωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά τα ανωτέρω.

 

Όσον αφορά στους νικητές του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής δηλώνει ότι ο ίδιος ή/και ο Εκτελών την επεξεργασία, θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέξουν από τους ίδιους με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων (όπως για παράδειγμα σχετική ανακοίνωση των ονομάτων τους στη σελίδα Facebook του Διοργανωτή).

 

Kάθε συμμετέχων και Νικητής, με την συμμετοχή του στο διαγωνισμό, αυτόματα συναινεί στη χρήση του ονόματός του ή/και φωτογραφιών του για λόγους διαφημιστικής προβολής από το Διοργανωτή, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως επί των προαναφερθέντων.

 

11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, και η αποστολή δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας, πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή.

 

Ευχαριστούμε.